Pravila privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka TROMONT d.o.o.

 

1.Općenite informacije:

TROMONT d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

a) Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade TROMONT d.o.o.

Dračevac 11

21 000 Split

Tel: 021/541 410

Adresa e-pošte za kontakt: zop@tromont.hr

Zahtjev za ostvarenje prava ispitanika dostavlja se na: zop@tromont.hr ili poštom na adresu Dračevac 11, 21000 Split, Hrvatska.

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

2.Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na naše radnike, kandidate za posao, posjetitelje poslovnih prostora, investitore i druge kupce naših usluga, dobavljače i ostale ugovorne partnere. U odnosu na radnike obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, prebivalište, mjesto rada, naziv radnog mjesta, dan početka rada, očekivano trajanje ugovora, podaci o plaći, broj računa u banci, e-mail, kontakt broj, podatak o zaposlenju, OIB, podaci o djeci radnika (ime, prezime, OIB, adresa stanovanja, datum rođenja) i to za potrebe isplate dara djetetu sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, lokacija, fotografija, videosnimka prikaza osobe, naziv radnog mjesta, stručna sprema, akademski/stručni naziv, akademski stupanj, u opravdanim situacijama podatke iz sadržaja elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije odnosno uređaja u vlasništvu Poslodavca. U odnosu na posjetitelje obrađujemo sljedeće podatke, i to: videosnimku prikaza osobe, te imamo načelnu mogućnost uvida prilikom korištenja wifi mreže kojim resursima na webu posjetitelj pristupa. U odnosu na kandidate za posao obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o prethodnim radnim iskustvima, kontakt broj, e-mail adresa, fotografija i drugi podaci koji su sadržani u životopisu i molbi kandidata za posao. U odnosu na dobavljače obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa dobavljača fizičkih osoba, odnosno dobavljača obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti odnosno ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe. U odnosu na investitore i druge kupce naših usluga obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa kupaca fizičkih osoba, odnosno kupaca obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su kupci pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su kupci pravne osobe. U odnosu na ostale ugovorne partnere sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, zanimanje, podaci o brojevima bankovnih računa ugovornih partnera fizičkih osoba, odnosno ugovornih partnera obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su ugovorni partneri pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su ugovorni partneri pravne osobe, odnosno ime, prezime, e-mail adresa ugovornih partnera kupaca gdje je to potrebno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenog ugovora.

Obrađujemo i osobne podatke zaposlenika naših kooperanata, i to: podatke o radnom vremenu, a to sve obavljamo kao zajednički voditelji obrade skupa sa kooperantima, a sve sa ciljem točnog ispostavljanja računa i kontrole ispunjenja ugovornih obveza.

 

3.Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je Zakon o radu. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, prebivalište, mjesto rada, naziv radnog mjesta, dan početka rada, očekivano trajanje ugovora i dr. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: broj računa u banci, podaci o plaći, podatak o zaposlenju i dr. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika je legitimni interes. Legitimni interes predstavlja temelj obrade osobnih podataka o lokaciji prikupljenih putem GPS sustava  u službenim vozilima, te temelj obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora, kao i temelj za obradu podataka o fotografiji radnika. Dodatno, temeljem legitimnog interesa može se obaviti obraditi i fotografija radnika, te u opravdanim situacijama podatci iz sadržaja elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije odnosno uređaja u vlasništvu Poslodavca. U odnosu na posjetitelje obrađujemo sljedeće podatke, i to: videosnimku prikaza osobe, te imamo načelnu mogućnost uvida prilikom korištenja wifi mreže kojim resursima na webu posjetitelj pristupa. Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola, a sve sa ciljem zapošljavanja. Pravna osnova za obradu podataka naših dobavljača, naših investitora odnosno drugih kupaca naših usluga, te ostalih ugovornih partnera je ugovor.

 

4.Prosljeđivanje osobnih podataka:

Osobne podatke zaposlenika smo u određenim situacijama dužni dostaviti inspekcijama rada, poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve u cilju poštivanja pravnih obveza određenim posebnim propisima. Ujedno, osobni podaci će se dostavljati policiji, sudovima, nadležnom državnom odvjetništvu, i drugim ovlaštenim primateljima čije ovlaštenje na obradu osobnih podataka proizlazi iz zakonskih i/ili drugih pravnih propisa. Osobni podaci biti će u određenom mjeri razvidni i izvršiteljima obrade s kojima primjerice imamo sklopljene ugovore za obavljanje informatičkih poslova, s tim da s citiranim izvršiteljima obrade imamo sklopljene ugovore sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. U svim drugim slučajevima, proslijediti ćemo trećim osobama osobne podatke radnika, samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja,  i to samo ako procijenimo da obveza dostave podataka ima prevagu nad obvezom čuvanja tajnosti osobnih podataka radnika. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu obrade i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te naročito specifikaciju točno određenih podataka koji se traže.

 

5.Iznošenje u treće zemlje:

Vaše osobne podatke u pravilu ne iznosimo izvan područja Europske unije. U slučaju prijenosa u treće zemlje poduzeti će se odgovarajuće zaštitne mjere i to tako da će između svih tvrtki angažiranih u zajedničkoj gospodarskoj aktivnosti sklopiti odgovarajući ugovori i primijeniti mehanizmi zaštite iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

6.Razdoblje čuvanja:

Osobni podaci zaposlenika čija je pravna osnova za obradu Zakon o radu čuvaju se kao podaci trajne vrijednosti. Podaci zaposlenika prikupljeni temeljem legitimnog interesa čuvaju se sukladno posebnim internim Pravilnicima u rokovima koji su primjereni čuvanje takve vrste podataka. Osobni podaci kandidata za posao, ako isti nije potpisao posebnu privolu za ostanak u bazi podataka 2 godine od trenutka davanja privole, se mogu čuvati u bazi Voditelja obrade najviše 30 dana nakon okončanja konkretnog natječaja. Osobni podaci prikupljeni temeljem sklopljenih ugovora s dobavljačima i/ili kupcima obrađuju se tijekom trajanja ugovora, kao i nakon prestanka važenja ugovora sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza u mirnom postupku. Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. U slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza,  imamo pravo čuvati i obrađivati osobne podatke iz sklopljenih ugovora do isteka roka zastare. Ako je pokrenut spor u vezi neurednog ispunjenja ugovora, ugovori sa svim osobnim podacima sadržanima u istima, kao i računi, čuvati će se do pravomoćnog okončanja sporova.

 

7.Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim radnicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni u slučaju da prikupljamo i obrađujemo i podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu. Kandidatima za posao jednako tako ukazujemo da je u  svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja. Naši kupci i dobavljači dužni su nam u cilju sklapanja i izvršavanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih stana u ugovorima, odnosno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora.

 

8.Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak : Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunim.

b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade : Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave ili putem obrasca pod nazivom Zahtjev ispitanika dostupnog na našoj web stranici www.tromont.hr.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

 

9.Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

 

10.Izmjene ove Izjave: Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama www.tromont.hr.